Sensorimotor Test of Organic (School) Maturity

Sensorimotor Test of Organic (School) Maturity

Je rýchla a efektívna metóda, pomocou ktorej sa testuje ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ.

Senzomotorický test je určený pre všetky deti od 5 rokov.

  

Cieľ  testovania je:

 • PREVENTÍVNY – pre deti vo veku 5-6 rokov. Výsledky z testovania pomáhajú pri rozhodovaní, či je dieťa zrelé do školy, resp. ktoré oblasti treba posilniť pred nástupom do školy.
 • KOREKČNÝ – pre deti staršie ako 6 rokov. Testovanie odhaľuje nezrelosť niektorých čiastkových funkcií, ktoré bránia v správnom vývine dieťaťa, čo sa odráža aj v školskom výkone. Na základe zistení z testovania vieme nastaviť terapiu určenú na korekciu oslabených funkcií.

Senzomotorický test je zameraný na tieto oblasti:

 • Celková zrelosť nervovej sústavy (svalový tonus, rovnováha, prítomnosť primitívnych reflexov)
 • Telesná schéma, schopnosť ovládať svoje telo
 • Propriocepcia, vnímanie vlastného tela
 • Fungovanie taktilného systému
 • Grafomotorika

 

 • Schopnosť regulácie impulzov
 • Bilaterálna integrácia
 • Lateralita (dominancia pravej alebo ľavej strany)
 • Pravo – ľavé rozlišovanie
 • Serialita
 • Rytmika
 • Zvládanie monotónnosti
 • Koordinácia rúk o nôh
 • Číselný rad
 • Pamäť (sluchová, vizuálna)
 • Priestorová orientácia a ďalšie...

Samotné testovanie trvá  45 – 60 minút.   Cena je 50€.

Ešte v deň testovania rodič dostane správu z testovania s výsledkom:

DIEŤA JE ZRELÉ DO ŠKOLY  / DIEŤA NIE JE ZRELÉ DO ŠKOLY

 

V správe sú vymenované oblasti, v ktorých dieťa dosiahlo a v ktorých nedosiahlo primerané výsledky k veku a čo to znamená.

Ak výsledky z testovania nebudú primerané veku dieťaťa, rodič dostane návrh možnej terapie, aby dieťa mohlo dobehnúť svojich rovesníkov.                                                       

fascinujuce deti

 

Certifikovaní  terapeuti  na senzomotorické testovanie:

Petra Šteinecker, petra.steinecker@fascinujucedeti.sk , tel: 0908 771 066

Zuzana Tomanová, zuzana.tomanova@fascinujucedeti.sk , tel: 0918 742 140