BENAUDIRA - sluchová stimulácia

 

 

   

 

BENAUDIRA je ľahko použiteľná metóda na sluchový tréning. Viac nájdete na našej stránke www.benaudira.sk

Táto terapia pochádza z Nemecka.

Je založená na fakte, že počutý zvuk sa spracováva v mozgu (centrálne sluchové spracovanie) a tým pádom môže byť mozog trénovaný - stimulovaný. Aplikovaním špecifickej hudby sú pozitívne ovplyvňované mozgové aktivity. Tréning počúvaním podporuje správne vnímanie a spracovávanie rôznych vnemov. Ak sa napríklad zlepší vnímanie reči v mozgu, môžu z toho výrazne profitovať zručnosti ako čítanie a písanie. Tiež subjektívne vnemy rušivých zvukov (tinitus) sa môžu znížiť alebo úplne vymiznúť harmonizáciou centrálneho sluchového spracovania.

BENAUDIRA sa zameriava na osoby so širokým záberom oslabení a úspešne im čelí cez špecifický spôsob počúvania.

UPOZORNENIE: BENAUDIRA trénuje len vnímanie, nie je lekárskou diagnózou, ani zdravotnou terapiou. Ani testy počúvania, ani sluchový tréning samotný nenahradia vyšetrenie a starostlivosť zo strany lekára, alebo logopéda. Rozhodnutie, či je potrebné lekárske, logopedické, alebo iné terapeutické vyšetrenie, alebo ošetrenie, môže spraviť len príslušný odborník so súhlasom pacienta/klienta.

SLUCHOVÝ TRÉNING SA ZAOBERÁ TÝMTO OKRUHOM PROBLÉMOV:

Sluch

 • Poruchy sluchového spracovávania a vnímania
 • Tinitus
 • Centrálne sluchové defekty / znížená kvalita sluchu
 • Zvýšená citlivosť sluchu

Reč

 • Oneskorenie / poruchy vývinu reči
 • Ťažkosti s artikuláciou a výslovnosťou
 • Zajakávanie
 • Afázia

Čítanie a písanie

 • Oslabené čítanie a písanie / dyslexia

Pozornosť

 • Poruchy koncentrácie
 • Ľahká vyrušiteľnosť
 • Porucha pozornosti - ADD
 • Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou - ADHD
 • Problém s pracovnou pamäťou

Základom sluchového tréningu je : inštrumentálna hudba skomponovaná špeciálne na tieto účely v spolupráci s rôznymi terapeutmi. Súbor skladieb je navrhnutý na konkrétne problémy daného klienta.

V rámci testovania sa meria sluchové vnímanie z viacerých aspektov. Reflektujúc výsledky z testovania je zostavené špeciálne CD pre potreby klienta. CD sa počúva v domácom prostredí niekoľkokrát za týždeň 10-20 minút so špeciálnymi slúchadlami.

Každých 6-12 týždňov je realizované kontrolné testovanie, na základe ktorého je navrhnuté nové CD –prispôsobené upraveným potrebám stimulácie u klienta.

Celý sluchový tréning sa skladá z 3-5 cyklov. 

NOVINKA! Od roku 2017 používame pre deti s logopedickými ťažkosťami a so sluchovým spracovávaním aj spievanú hudbu. Sú to piesne zamerané na p-b, m-n, š-č-ž.

TU JE MALÁ UKÁŽKA

PREJAVY DIEŤAŤA ALEBO DOSPELÉHO ČLOVEKA PRI PROBLÉME SO SLUCHOVÝM SPRACOVÁVANÍM:

 • Problém so sledovaním konverzácie vo väčšej skupine ľudí
 • Znížené vnímanie vysokých tónov
 • Precitlivenosť na rôzne zvuky
 • Pískanie (prípadne iné zvuky v ušiach)
 • Zámena podobne znejúcich zvukov a slov
 • Zámena písmen
 • Problém s pravopisom
 • Oslabené čítanie s porozumením
 • Oslabená hlasová dynamika (hlasný – tichý / vysoký – nízky, monotónny hlas)
 • Oneskorený vývin reči
 • Oslabená plynulosť reči
 • Nedostatočný cit pre melódiu
 • Ľahká vyrušiteľnosť najmä zvukmi
 • Okresaná koncentrácia
 • Problém s pozornosťou

Mozog tak môže byť trénovaný – stimulovaný, čím sa sluchové spracovávanie výrazne zlepšuje.