INPP diagnostika

INPP diagnostika 

  

NDD (Neuro-development delay), oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy, je definovaný podľa metódy INPP ako pretrvávanie primitívnych reflexov u dieťaťa staršieho ako jeden rok a absencia alebo neúplné rozvinutie posturálnych reflexov u dieťaťa staršieho ako 3,5 roka. Prítomnosť alebo absencia primitívnych a posturálnych reflexov v kľúčových štádiách vývinu je spoľahlivým indikátorom na určenie zrelosti centrálnej nervovej sústavy. Bolo dokázané, že abnormálne reflexy hrajú rolu pri špecifických poruchách učenia (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994, Goddard Blythe 1998, 2005, 2011 ) a správania.

Diagnostika NDD (Neurodevelopmental delay - oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy) prebieha v nasledovných rokoch :

1. Vyplnenie skríningového dotazníka.

Skrátená verzia skríningového dotazníka

Výskum (publikovaný v britskom časopise Occupational Therapy, Október 1998) ukázal, že ak vám v skríningovom dotazníku vyjde viac ako 7 pozitívnych odpovedí, je tu pravdepodobnosť, že sa jedná o NDD (Neuro-developmental delay) , oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy.

Skríningový dotazník je pre DETI staršie ako 7 rokov.

2. Úvodná konzultácia: má dve časti: Cieľom prevej časti je získať čo najviac informácii o anamnéze klienta a jeho momentálnych ťažkostiach. Druhú časť konzultácie tvorí prevedenie základných testov na NDD (neuro developmental delay - oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy), čo je podmienkou na prijatie do programu INPP. Oneskorený vývin CNS je definovaný z pohľadu INPP ako pretrvávanie jedného alebo viacerých primitívnych reflexov, alebo nedovyvinutie posturálnych reflexov. Na základe týchto základných testov a anamnézy klienta sa rozhodneme, či ste vy alebo Vaše dieťa vhodní na terapiu INPP.

3. Podrobná diagnostika : Cieľom diagnostiky je získať celkový obraz o klientovi, podľa ktorého sa nastaví terapia INPP.

DIAGNOSTIKA obsahuje tieto podrobné testy :

 • Testy na hrubú motoriku, koordináciu a rovnováhu
 • Testy na vzory motorického vývinu
 • Testy na fungovanie mozočka
 • Testy na dysdiadochokinézu
 • Testy na rozlišovanie pravej a ľavej strany
 • Testy na orientáciu
 • Testy na priestorové vnímanie
 • Testy na REFLEXY
 • Testy na lateralitu
 • Testy na zrakovo-motorické funkcie
 • Testy na vizuálnu percepciu
 • Testy na sluchové vnímanie