Liečebnopedagogická intervencia

Liečebnopedagogická intervencia

  

Liečebnopedagogická intervencia – je orientovaná na pomoc klientom s rôznymi ťažkosťami vo vývine, či ľuďom v náročných životných situáciách s využitím rozličných intervenčných alebo poradenských postupov. V centre Fascinujúce deti sa zameriava najmä na využívanie prvkov z expresívnych terapií (hrovej terapie, arteterapie, dramatoterapie a pod.) a taktiež pracuje s metódou senzorickej integrácie (pohybová terapia podporujúca senzomotorický vývin dieťaťa).