Psychologické poradenstvo a terapia

Psychologické poradenstvo a terapia

       
  

  • Poskytujeme psychologické poradenstvo a terapiu pre deti aj dospelých.
  • Poskytujeme poradenstvo vo výchove cez rešpektovanie certifikovaným lektorom, psychoterapeutom, kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný.
  • Väčšina detí s FASD trpí poruchami emocionálneho vývinu, ktoré sú zapríčinené zážitkom odmietnutia a rozmanitými traumami z najskoršieho obdobia vývinu. Vedomosti rodičov, materských osôb či vychovávateľov o špecifikách emocionálneho vývinu takýchto detí sú obzvlášť dôležitým faktorom, ktorý neraz rozhoduje o úspechu celej terapie.
  • Mnoho rodičov prežíva pocit vyhorenia a bezradnosti, ktoré súvisia s neúčinnosťou výchovných metód u detí s FASD. Často si však neuvedomujú zaťaženie a poruchy dieťaťa, čoho následkom môžu byť príliš vyhrotené požiadavky, spôsobujúce opätovné odmietnutie dieťaťa. Takéto rodiny potrebujú našu podporu.