SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

TERAPEPEUTICKÁ METÓDA

SENZORICKÁ INTEGRÁCIA

Čo je senzorická integrácia?

Je to schopnosť mozgu prijímať jednotlivé zmyslové informácie a integrovať ich v jeden celok. Tento proces je veľmi dôležitý pre celkové vnímanie sveta, učenie a taktiež výrazným spôsobom ovplyvňuje sociálne správanie. Koncept senzorickej integrácie podľa Jean Ayres sa orientuje na diagnostiku a terapiu vestibulárneho, proprioceptívneho a taktilného systému. Pri správnom používaní pojmu „senzorická integrácia“ by sme teda vždy mali uvažovať iba o týchto troch zmyslových systémoch.

    

FUNKCIE JEDNOTLIVÝCH ZMYSLOVÝCH SYSTÉMOV

VESTIBULÁRNY SYSTÉM

(rovnovážny)

PROPRIOCEPTÍVNY SYSTÉM

(hĺbkové vnímanie svojho tela)

TAKTILNÝ SYSTÉM

(hmatový systém)

 • pozornosť, aktivácia, bdelosť
 • integrácia oboch strán tela
 • motorické plánovanie
 • vnímanie svojho tela
 • gravitačná istota
 • pohyb očí – súvis s čítaním
 • držanie tela, posturálna kontrola, svalový tonus
 • rovnováha
 • držanie tela
 • rovnováha
 • motorická koordinácia
 • telesná schéma
 • schopnosť odhadnúť silu
 • schopnosť odhadnúť vzdialenosť
 • ťah a tlak
 • vnímanie tela
 • motorické plánovanie
 • emočná stabilita
 • sebaobslužné činnosti
 • písanie, kreslenie
 • jemnomotorické aktivity
 • sociálne interakcie
 •  

 

Senzorická miestnosť Senzorická miestnosť

Čo znamená, ak je niektorý systém oslabený?

Ide o také poruchy zmyslových systémov, ktorých príčina je na tzv. centrálnej úrovni. Poškodený teda nie je samotný zmyslový orgán, ale niektoré mozgové štruktúry, ktoré zabezpečujú prenos zmyslovej informácie. Tieto poruchy sa prejavujú rôzne v závislosti od samotného zmyslového systému. Vo všeobecnosti ide o precitlivenosť (hypersenzitivita), oslabenú citlivosť (hyposenzitivita), alebo zvýšenú potrebu vyhľadávať zmyslové podnety(seeking).

Aká je pomoc pre tieto deti?

Terapeutický prístup v koncepte senzorickej integrácie vyvinula v 70. rokoch Anna Jean Ayres (1920 – 1988). Ide o základný model v rámci senzorickej integrácie. Dieťaťu sú cielene podávané zmyslové podnety, čím si môže postupne vytvárať a formovať jednotlivé adaptívne odpovede.

TERAPIA V CENTRE FASCINUJÚCE DETI:

Frekvencia návštevy: 1 x týždenne, 50 min. Cena = 30 EUR/stretnutie

Takto vyzerá naša SENZORICKÁ MIESTNOSŤ:

Senzorická miestnosť Senzorická miestnosť Senzorická miestnosť

Centrálna nervová sústava pracuje ako počítač. Prostredníctvom našich zmyslov získava údaje vďaka tomu, čo vidíme, počujeme, cítime, ochutnávame, voniame, a prostredníctvom pohybu dostáva aj informáciu o zemskej príťažlivosti. Ak mozog netriedi a nezoraďuje informácie správne, dieťa môže mať problémy s:

 • Koncentráciou
 • Učením
 • Pohybom
 • Komunikáciou s inými ľuďmi a prostredím

Deti, ktoré nedokážu využiť a spracovať senzorické podnety, často trpia poruchami senzorickej integrácie. Mnoho detí s FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) a NDD (Neuro-development delay - oneskorený vývin centrálnej nervovej sústavy) má problémy spracovať, roztriediť a poradiť si s informáciami prichádzajúcimi zo zmyslových orgánov, ktoré bombardujú ich myseľ. Nedokážu vykonať mnohé úlohy v procese výučby a chápať každodenné úlohy.

Na základe terapeutických sedení sa dieťa začne učiť integrovať všetky zmysly. Ak stimuly budú vedieť vplávať do mozgu organizovaným a integrovaným spôsobom, mozog ich bude môcť využiť na formovanie percepcie, správania a učenia sa.