Asymetrický tónický šijový reflex (ATŠR)

Asymetrický tónický šijový reflex (ATŠR)

Aktivuje sa počas prenatálneho života v 18. týždni. Na základe tohto reflexu matka začne pociťovať prvé pohyby plodu.

Inhibuje sa v 4 – 6 mesiacoch života.

Foto: ATŠR

ATŠR napomáha :

  • pohybom v maternici
  • vyvíja homolaterálne pohyby
  • je dôležitý pri pôrode
  • zabezpečuje otočenie hlavy do strany pri polohe na bruchu
  • pri prvom tréningu koordinácie oko – ruka

Pretrvávajúci ATŠR u školopovinného dieťaťa môže hrať významnú rolu pri špecifických problémoch v písaní a čítaní a taktiež narúša koordináciu oko - ruka. ATŠR vytvára pomyselnú vertikálnu stredovú bariéru, ktorá ovplyvňuje koordináciu tela vo viacerých smeroch; pravoruké dieťa, ktoré má pretrvávajúci ATŠR bude mať problémy s písaním na ľavej strane zošita; oči nebudú ľahko prekračovať stredovú líniu, čo ovplyvňuje koordináciu, čítanie a písanie. Pretrvávajúci ATŠR spôsobuje, že dieťa preferuje ústne vyjadrovanie a riešenie problémov pred písomným a jeho výsledky v písomnej forme nie sú nikdy na takej dobrej úrovni ako ústne.